stock_marketht_thumnail

ความหมายตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์  คือ สถานที่สำหรับการซื้อขายและแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์โดยระยะยาว สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) เพราะจะเน้นการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกขายให้กับประชาชนทั่วไปเท่านั้น โดยหลักทรัพย์ระยะยาว  คือ ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า เป็นประเภทของตราสาร เพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ ช่วยในการระดมเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ  ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่ต้องการจะระดมทุน หรือ บริษัทจดทะเบียน   โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเน้นในการระดมทุนของตลาดทุนสำหรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ และเป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ในธุรกิจสาธารณูปโภค และรัฐวิสาหกิจที่มีการแปรรูป  ซึ่งอ้างอิงจากทุนชำระแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาท ขึ้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จัดตั้งเมื่อปี 2528  มีหน้าที่รองรับและสนับสนุนการระดมทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ หรือ SMEs ที่มีทุนชำระแล้วต่ำกว่า 200 ล้านบาท และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยซึ่งได้เปิดให้มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544

บทบาทและภาระหน้าที่ของตลาดหุ้น

1) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการพัฒนาระบบให้มีความเอื้ออำนวยต่อการซื้อขาย

2) มีธุรกิจที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) การดำเนินธุรกิจอื่นๆ ล้วนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทำไมจึงต้องลงทุนในตลาดหุ้น

ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีเงินออมในระดับหนึ่ง  เพราะอย่างที่เราทราบการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นคือ มีความหลากหลายในการลงทุน และการแบ่งผลกำไร เพราะในตลาดหุ้น มีสินค้าหรือตราสารการลงทุนหลายประเภท  ซึ่งออกโดย กิจการที่ประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ตามความชอบและความต้องการ

สำหรับผู้ที่รักการลงทุน และอยากลองลงทุนในตลาดหุ้น  ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้รู้แจ้ง และเห็นชัด ไม่ควรจะเชื่อและซื้อขายตามที่โบรกเกอร์ แนะนำเพียงอย่างเดียว hawaiian shirt เพราะการยืมจมูกคนอื่นหายใจ  มันทำได้ไม่นาน  สักวันเราก็ต้องหายใจเอง ดังนั้นควรศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดและมากที่สุด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ  ก่อนการลงสนามจริง หรืออาจจะลงเล่นหุ้นดู จากการเล่นหุ้นออนไลน์เสมือนดูก่อน แล้วก็เข้าสู่การแข่งขันเล่นหุ้น เมื่อเห็นว่าพอมองแนวทางออกบ้างแล้วจึงค่อยลงเงินจริง